பல்வலி கொண்டவனுக்கு
அவனைத் தவிர  உலகில் அனைவருமே
ஆனந்தமாக வாழ்வதாகத் தோன்றும்.

-பெர்னாட்ஷா