சட்டம் கழுதை மாதிரி.
எப்படி வேண்டுமானாலும் திரும்பும்;
முன்னால் ஓடினாலும் ஓடும்;
பின்னால் உதைத்தாலும் உதைக்கும்.

-ஓர் அறிஞர்.