வெகுமதி. தண்டனை 
ஆகிய இவ்விரண்டும்
உலகையே ஆண்டு வருகின்றன.

-பழமொழி