வில்லில் ஏற்படும் ஒரு மயிரிழை வித்தியாசம் 
இலக்கிலிருந்து ஒரு மைல் தொலைவுக்கு 
தள்ளிப் போய்விடும்.

-சீனப் பழமொழி