உள்ளச் சோர்விலிருந்து 
விடுதலை தருவது 
உடல் உழைப்பு;
ஏழைகளிடம்  
இன்பத்தை உருவாக்குவதுவும் 
அதுவே.

-லா ரோஷ்டிகோ