உரையாடல் கலையில்
மௌனமும் அடக்கமும்
இரு முக்கிய அம்சங்கள்.

- மோன்தேன்