பறிப்பவர்கள்
பறிகொடுப்பவர்களைப் பற்றி
பரிதாபப்படுவதே இல்லை.

நன்றி: http://manakanavugal.blogspot.com/