முயற்சியில் தான்
மன நிறைவு அடங்கியுள்ளதே  தவிர
அதன் முடிவில் அல்ல.

- எலியட்