வாழ்க்கையில் எந்த நெருக்கடியிலும் 
வாய்மையை மட்டுமே கடை பிடிப்பது போல் 
உறுதியான நிச்சயமான பாதுகாப்பு 
வேறெதுவும் கிடையாது.

-கார்லஸ் டிக்கின்ஸ