மனிதனின் பரிவைத் தவிர
தெய்வீகமானது என்று சொல்ல
உலகில் வேறு எதுவும் கிடையாது.

- லேண்டர்