அன்பில் நம்பிக்கை வை;
அது துயரில் கொண்டு போய் விட்டாலும் பரவாயில்லை;
இதயத்தை மூடாதே.

-காண்டேகர்