ஒரே குறிக்கோள்
எல்லையற்ற ஊக்கம்
தளர்வில்லாத நெஞ்சுறுதி
சளைக்காத உழைப்பு
நேர்மையான பாதை
வெற்றி கிடைக்காமலா போய்விடும்.

-கிரென்வில் கிலீஸ்பர்