குழந்தையின் முகத்தை
நாம் எப்பொழுது பார்க்கின்றோமோ,
அப்போது நாம்
எதிர்காலம் பற்றி சிந்திக்கின்றோம்.

- டெஸ்மண்ட் டுட்டு