நீங்கள் கீழ்நோக்கிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தால்
உங்களால் ஒருபோதும் வானவில்லை காணமுடியாது.

- சார்லி சாப்ளின்