நம் தன்னம்பிக்கை, திட்டம் மற்றும்
நடவடிக்கை தீவிரமாயிருக்கும்போது
நாம் எவ்வளவு சிறியவர் என்பது
ஒரு விஷயமே அல்ல.

-பிடல் காஸ்ட்ரோ