குளம் வெட்டித்தர கேட்பதற்குக் கூட
வாயில்லாதவர்கள் பொது மக்கள்;
ஆறு இல்லாத இடத்தில் கூட
அணை கட்டுவதாக வாக்களிப்பவர் அரசியல்வாதி.

-என்.வி.பீல்