வாழ்க்கைக்காகப் போராடுகிறோம்;
போராட்டத்தில் வாழ்கிறோம்.

-லெனின்