இந்த பொல்லாத உலகில்
எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை;
நமது துன்பங்களும்தான்.

- சார்லி சாப்ளின்