நீங்கள் மன்னியுங்கள்;
நீங்கள் மன்னிக்கப்படுவீர்கள்.

-நபிகள் நாயகம்