நாம் போற்றி மதிக்கும் விஷயங்கள் வேறு
நாம் செய்யும் காரியங்கள் வேறு
என்று இருக்கும் வரையில்
நமக்கு சந்தோசம் கிடையாது.

- ப்ரையா ஸ்டாக்