தவறான பாதையில்
எவ்வளவு தூரம் சென்று இருந்தாலும் சரி
பரவாயில்லை
உடனே திரும்பி வாருங்கள்.

-கதே