கண்ணீரை விட
விரைவில் காய்வது
வேறெதுவுமில்லை.

-பழமொழி