கடந்து போன காலத்தைப் பற்றி
எனக்கு அக்கறையில்லை.
என்னுடைய சிந்தனையெல்லாம்
எதிர்காலம் பற்றியது தான்.

நிகழ் காலத்தில் எப்படி செயல்பட்டால்
எதிர்காலத்தில் இடி முழக்கத்துடன் வரும் பிரச்னைகளை கூட
ஆரவாரத்துடன் வரவேற்று
அதை வென்று முன்னேறுவது என்பது பற்றித்தான்.

- கேட்டரிஸ்