விஜயபுரியை அடைய
வேதனைபுரத்தை கடந்து தான்
செல்ல வேண்டும்.

-அறிஞர் அண்ணா