தேவைப்படுவதை நீங்கள் இன்னும் பெறவில்லை என்றால்,
தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கொண்டே இருங்கள்.
ஓய்ந்துவிடாதீர்கள்.

-ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்