தான் பெற்ற உணவை
பலரோடும் பகிர்ந்து உண்ணும்
பழக்கம் உடையவனை
பசி என்று கூறப்படும் தீயநோய்
அணுகுவது இல்லை

-திருவள்ளுவர்