இந்தியா வேண்டி நிற்பது
இளைஞராகிய ஆண்மக்களில்
ஓராயிரம் பேரேனும் செய்யும் தியாகத்தையே.

-விவேகானந்தர்