சட்டம் தடை செய்யாததையும்
தன்னடக்கம் தடை செய்து விடுகிறது.

-செனேகா