கடந்த காலம் அறிவு பெற;
நிகழ் காலம் செயல் புரிய;
வருங்காலம் மகிழ்வதற்கு.

-ஸ்காட்