அரசியல் என்பது
மிக மிக முக்கியமானது;
அதை அரசியல்வாதிகளிடம்
விட்டுவிடக் கூடாது.

-டிகால்