நம்முடைய கனவுகளை லட்சியங்களை அடைய
இடையிலுள்ள தடை கற்களை உடைக்க வேண்டும்.

-  அம்பேத்கார்