பிறர் உன் விளக்கை
உபயோகித்துக் கொள்ளட்டும்;
அதிலுள்ள நெய்யை கொடுத்துவிட மட்டும்
சம்மதியாதே.

-மேட்டர்லிங்க்