உறுதி கொண்டவர்கள்
தாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை
உயர்ந்து விளங்கினார்கள் என்பதற்கு மட்டுமே
சான்று உண்டு.

-தமிழ்வாணன்