சட்டத்தின் மிக முக்கியமான பண்பு இரக்கமே.
ஆனால் இரக்கமற்ற கொடியவர்களோ
அதை கொடிய ஆயுதமாக உபயோகிக்கிறார்கள்.

- ஷேக்ஸ்பியர்