வீடுகளில் அமைதியும் இன்பமும் இல்லையானால்
நாட்டில் குழப்பமும் துன்பமும் வரும்.

-டாக்டர் மு.வ.