வீரமில்லாத மக்களைக் கொண்ட நாடு
அடிமை நாடாகவே இருக்கும்.

-நெப்போலியன்