திறமைசாலிக்குப் பின்னால்
பல திறமைசாலிகள் இருக்கிறார்கள்.

-சீனப் பழமொழி