இது எளிதான செயல்தான் என எண்ணி
பிறர் மனைவியிடம் நெறி தவறி செல்கிறவன்
எப்போதும் அழியாது நிற்கும் பழியை அடைவான்.

-திருவள்ளுவர்