துன்பத்தைக் கண்டு இரங்குதல் மனித இயல்பு;
அதை நீக்குதல் தெய்வீகம்.

- சிட்னி