மரணம் எந்த விதமாகவும் வரலாம்.
ஆனால் காரணம் மட்டும்
கௌரவம் உடையதாக இருக்க வேண்டும்.

- அலெக்ஸாண்டர் புஷ்கின்