தன்னுடைய குறிக்கோளில்
உறுதியாக இருப்பவன்
உலகத்தை வென்றவனாகிறான்.

- வான் கோதி