சோம்பித் திரிகிறவர்கள்
ஓர் எறும்பிடம் சென்று
பாடம் பயில மாட்டார்களா?

-விவிலியம்