எண்ணங்களின் குழந்தைகள் தான்
ஏழ்மையும் செல்வமும்.

- நெப்போலியன் ஹில்