அவிழ்க்க முடிந்ததை
அறுக்க வேண்டியதில்லை.

- ஜோசப் ஜுபர்ட்