எவன்
அதிகமான வாக்கியங்களினால்
குறைந்த விஷயத்தை விளக்குகிறானோ
அவனே வம்பன்.

-நீதி த்விஷஷ்டிகா