முட்டைகள் பாறையின் மீது
மோத முடியுமா?

-மலாய் பழமொழி