நான் ஒரு வெட்டியானாகவோ
தூக்குப் போடுகிறவனாகவோ
இருந்திருந்தால்
சில பேர் விஷயத்தில்
மகிழ்ச்சியோடு வேலை செய்திருப்பேன்.

-டக்லஸ் ஜெரால்ட்