மனிதன் உருவாக்கும் போலிப் பணத்தை விட
பணம் உருவாக்கும் போலி மனிதர்களே அதிகம்.

- சிட்னி ஹாரிஸ்