எல்லோரும்
தங்களை வாழ்த்தவேண்டும்
என்று விரும்புவதில்லை;
எதிரிகளைச் சபித்தாலே போதும்
என்று விரும்புகிறார்கள்.

-ஹரால்ட் நிக்கல்சன்