தன் குழந்தையை அதட்டி மிரட்டுபவனை
தந்தையாக உடைய குழந்தைகள்
கட்டாயம் பொய் சொல்லுகிறவர்களாகத்தான்
இருப்பார்கள்.

-இங்கர்சால்